Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Àrea Serveis Socioculturals i a la Comunitat - CFGS CFGM - STUCOM Barcelona

Formació professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Els cicles formatius d’FP de Serveis Socioculturals i a la Comunitat concertats d’STUCOM, al centre de Barcelona, es componen de diversos cicles que capaciten l’alumnat per a l’exercici de professions relacionades amb la integració social i la mediació en entorns comunitaris, així com també amb l’assistència a persones en risc d’exclusió social o situació de dependència en el context de l’atenció domiciliària o el treball en centres d’atenció a les persones.

 

Aquests estudis d’FP de Serveis Socioculturals i a la Comunitat a Barcelona permeten que l’estudiant adquireixi les competències professionals necessàries per tal d’executar tasques pròpies d’aquesta professió. Tots ells estan basats en una formació professional eminentment pràctica que potencia el coneixement específic i integral, amb la finalitat de capacitar professionalment els/les estudiants per a totes les tasques de l’àmbit de la integració social i el treball comunitari.


A qui està dirigit

Els cicles d’FP Sociocultural d’STUCOM estan dirigits a estudiants que compleixen els requisits d’accés i desitgen realitzar tasques professionals d’assistència, mediació, educació i integració social al servei de persones amb necessitats sanitàries, educatives o socials específiques, treballant com a tècnics/ques externs/es al centre o en qualitat de membres d’una empresa o organització dedicada expressament als serveis sanitaris, educatius o d’integració sociocultural.


Requisits per accedir als cicle d'FP Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Si vols rebre una formació professional en Serveis Socioculturals i a la Comunitat, els requisits que s’exigeixen per dur a terme la matriculació són:

 • Als cicles formatius de grau mitjà: tenir el títol de l’ESO (educació secundària obligatòria) o equivalent.
 • Als cicles formatius de grau superior: una de les següents opcions:
  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir un títol de tècnic/a (FP de grau mitjà).

OFERTA FORMATIVA

Els nostres programes de cicles

Actualment, STUCOM ofereix, en una de les seus del seu campus, els següents cicles de formació professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:

CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

El CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència concertat forma l’alumnat per a la realització de totes les tasques relacionades amb el treball assistencial. Aquest CFGM permet que l’estudiant realitzi tasques d’assistència domiciliària, des de la cura personal fins a l’ajuda en les tasques quotidianes de la persona en situació de dependència. 

CFGS d’Educació Infantil

El CFGS d’Educació Infantil forma l’alumnat en les competències necessàries tant tècniques com professionals per tal de realitzar tasques com a educador/a en primer cicle d’Educació infantil, sota la supervisió d’un/a mestre/a. En finalitzar el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, l’estudiant està qualificat per treballar en institucions públiques o privades, o bé, desenvolupar la seva activitat professional en programes o activitats de lleure i temps lliure infantil amb menors d’entre 0 a 6 anys.

CFGS d’Integració Social 

El CFGS d’Integració Social permet a l’estudiant treballar en sectors com el de la mediació comunitària i la mediació intercultural. En acabar el cicle, s’obté el certificat de professionalitat com a tècnic/a en Integració Social i podrà incorporar-se al mercat laboral, actuant en comunitats que necessiten dels seus serveis de mediació i/o assistint a persones afectades per la violència de gènere.


Sortides professionals

Realitzar algun dels cicles formatius de Serveis Socioculturals i a la Comunitat d’Stucom, concertats a Barcelona, permet accedir a un gran ventall de perfils professionals en el sector sanitari, educatiu o de suport sociocultural. Alguns dels entorns  laborals a les quals capacita l’obtenció dels títols oficials d’FP d’Stucom són:

 • Centres residencials per a gent gran.
 • Centres residencials per a persones amb discapacitat psíquica, física o sensorial.
 • Pisos tutelats.
 • Centres de dia, de lleure i temps lliure. 
 • Centres de formació ocupacional o tallers ocupacionals. 
 • Serveis d’atenció domiciliària. 
 • Domicilis de particulars.
 • Centres de teleassistència.

PER QUÈ STUCOM

PROJECTE EDUCATIU

Aprenentatge INTEGRAL, CAP, COR i MANS s'uneixen per APRENDRE

 • icon

  El poder de conèixer

  Adquirir informació ens permet comprendre i ser conscients de la realitat a través de l'entesa, la raó i la intel·ligència. El coneixement és fonamental per fer front als canvis del món actual.

 • icon

  Inspira l’aprenentatge

  La transformació d'avui dependrà de persones compromeses i motivades per anar més enllà. Passió i curiositat permeten que els/les estudiants aportin solucions vàlides davant de reptes i projectes plantejats. Les emocions i la motivació són claus en l’aprenentatge.

 • icon

  Executen i creen

  Adquirir habilitats tècniques és fonamental per assolir l'objectiu final. Posem èmfasi en la pràctica d’allò que hem après, tot assegurant una execució disciplinada i professional que permeti assumir correctament els diferents nivells de responsabilitat implícites a cadascuna de les formacions que desenvolupem.


Formació Professional Dual

L’FP professional dual permet adaptar l’horari lectiu per tal que es pugui cursar un cicle formatiu de grau mitjà i desenvolupar una activitat professional en el context empresarial. L’empresa col·laboradora incorpora alumnes com a becaris/es o aprenents per a la seva formació tot participant en activitats productives, d’acord amb un pla prèviament pactat amb el centre docent.

 

Els objectius de l’FP dual a STUCOM són:

 
 • Coordinar la formació i el treball de l'alumnat dels cicles formatius.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels/de les estudiants que cerquen professionalitzar-se en un sector específic.
 • Establir la corresponsabilitat en la formació i el vincle entre el centre de formació cicles de grau mitjà i les empreses.
 • Estimular positivament l’alumnat perquè es formi amb la finalitat d’incorporar-se al mercat laboral amb les competències necessàries.  
 

Per tal de complir els objectius anteriors, l’empresa col·laboradora amb STUCOM instrueix, tutela i avalua l’alumne/a, sempre en contacte amb el centre docent. Alhora, l’estudiant serà alta a la seguretat social i disposarà d’un contracte laboral o una beca de formació remunerada. El temps de dedicació a l’empresa pot arribar a les 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries i dividit entre formació i activitat pràctica. 

Formació Professional Dual Barcelona

Pràctiques en empresa

A més dels objectius plantejats al projecte educatiu, STUCOM persegueix l’objectiu de formar l’alumnat per facilitar la seva inserció al món laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà i compleix el propòsit de complementar el coneixement i les competències adquirides a l’àmbit acadèmic. 

 

Les pràctiques a l'empresa acosten la realitat del món laboral i permeten enfocar el projecte de futur, tot adaptant-lo a les necessitats del mercat de treball. Durant els seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva borsa de treball, en les quals cada estudiant podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur/a professional. 

Pràctiques en l'empresa - Foramció Professional Barcelona

NUESTRAS INSTALACIONES