Política de qualitat

La Direcció del Centre promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada d’un Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma de referència UNE-EN-ISO 9001/2015, per poder respondre a les necessitats dels nostres clients ( els usuaris de la formació).

Els principis bàsics de la Política de Qualitat són els següents:

 1. La satisfacció dels clients, el respecte pels altres i la millora contínua integren els valors dels Centres.
 2. El compliment dels requisits, de pares, alumnes i organismes oficials corresponents, així com els requisits legals i reglamentaris, es converteix en una prioritat del nostre servei.
 3. L’atenció al client ha de ser excel·lent, amb efectivitat i eficàcia, basada en el tracte individualitzat i una pedagogia personalitzada en la qual l’alumne sigui el nucli fonamental. A més, ha de contemplar el valor de l’aprenentatge a través del treball en equip com a factor clau en el desenvolupament intel·lectual, tècnic i personal dels alumnes.
 4. La realització personal i professional dels nostres docents. Per aquest motiu és objectiu prioritari en la gestió dels Centres la formació continuada del professorat.
 5. Un estil metodològic flexible que s’adapti als objectius particulars i necessitats formatives de cada moment, programa i situació educativa.
 6. Una Direcció que dóna i rep informació, i és accessible als suggeriments i propostes de millora de tot l’equip humà dels Centres per afavorir la millora contínua a tots els nivells d’Stucom.
 7. L’acció tutorial, que vetlla tant per la formació acadèmica com per la formació humana dels nostres alumnes.
 8. Un model educatiu que combina diferents tècniques de seguiment personalitzat i control de resultats que permeten assegurar el ple desenvolupament de l’alumnat. S’entén l’avaluació com un mitjà imprescindible per garantir la qualitat de formació dels alumnes.
 9. Orientació i atenció individualitzada per part dels professors a aquells alumnes que ho necessiten, amb una dedicació complementària fora de l’horari escolar.
 10. Activitats extraescolars que vagin més enllà de l’activitat docent, com poden ser les visites culturals, conferències, activitats esportives, intercanvis amb altres països de la Unió Europea (projecte Sòcrates, etc)
 11. Fer ús de les noves tecnologies (TIC) com a eina docent, per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat.
 12. Utilitzar l’anglès com a llengua complementària en matèries del currículum de batxillerat i cicles formatius, de cara a potenciar el coneixement i l’ús d’una tercera llengua en l’àmbit específic de cada matèria.
 13. Potenciar el projecte d’escola sostenible i sensibilitzada amb el medi ambient, com a model a seguir, millorant la gestió i producció de residus.
 14. La Direcció es compromet a:
  • Potenciar la sensibilització de tot el personal envers la satisfacció del client a través del compliment dels seus requisits i necessitats, així com els requisits legals i reglamentaris.
  • Proporcionar els recursos necessaris per a la implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat.
  • Establir objectius i indicadors de Qualitat de processos, efectuar-ne el seguiment i revisar-los en els casos necessaris.
  • Divulgar la política de qualitat a tot el personal dels Centres.
  • Fer un esforç per implantar l’ús i aplicació de les noves tecnologies, amb el disseny d’un Pla per a l’aprenentatge i el coneixement.
  • Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, operatius i de suport dels Centres.
  • Potenciar les relacions internacionals.
  • Impulsar a tots els nivells l’estratègia dels Centres. Les línies estratègiques es basen en:
   • En la millora de la qualitat de la formació per aconseguir un millor rendiment de l’alumne.
   • La reducció de l’absentisme i abandonament escolar.
   • La convivència responsable.
   • Ser referent en inserció laboral i serveis a les empreses.
   • Oferir altres modalitats d’aprenentatges competitives.
   • La transformació del model pedagògic, metodològic i tecnològic.
   • Assegurar una comunicació efectiva.
   • Fomentar una gestió innovadora.

 

Direcció General