Comerç i Màrqueting

Àrea Comerç i Màrqueting - Cicles Formatius - Barcelona

Formació professional en Comerç i Màrqueting

Els cicles formatius d’FP de Comerç i Màrqueting d’STUCOM, concertats a Barcelona, comprenen diversos cicles formatius que capaciten en l’exercici de diverses posicions de treball relacionades amb l’activitat comercial, la publicitat, el màrqueting, el comerç internacional i el màrqueting digital, tant com a professionals autònoms/es com dins d’un equip en una empresa pública o privada. 

 

Aquests estudis d’FP en Comerç i Màrqueting a Barcelona permeten als/a les seus/ves estudiants adquirir les competències professionals necessàries per executar tasques pròpies de la professió del sector. Tots els cicles estan basats en una formació professional teòrica i pràctica que potencia el coneixement específic, amb la finalitat de capacitar professionalment per a totes les sortides professionals relacionades amb aquest sector.


A qui està dirigit

Els cicles d’FP de Comerç i Màrqueting d’STUCOM estan dirigits a estudiants que compleixin els requisits d’accés i desitgin realitzar tasques professionals del sector comercial. Això inclou la gestió de les vendes segons les necessitats del client, tant amb establiment comercial com des d’internet, contemplant les noves tendències al consum, disseny d’argumentaris per realitzar vendes especialitzades de productes o serveis, així com la gestió de l’aprovisionament i els mètodes d’emmagatzematge existents. I, al grau superior, des de la planificació i l’execució de campanyes publicitàries, estudis de mercat i consumidor, l’anàlisi de la competència, l’estratègia de màrqueting digital, la creació de suports audiovisuals i gràfics, la redacció de continguts digitals per a la seva difusió, la planificació de mitjans i suports, les RP, la comercialització i la fidelització del consumidor de productes i/o serveis, fins al seguiment i control dels resultats analítics en campanyes de SEO i SEM.


Requisits per accedir al cicle d’FP de Comerç i Màrqueting

Si vols rebre una formació professional en Comerç i Màrqueting, els requisits que s’exigeixen per dur a terme la matriculació són:

 • Als cicles formatius de grau mitjà: tenir el títol de l’ESO (educació secundària obligatòria) o equivalent.
 • Als cicles formatius de grau superior: una de les següents opcions:
  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir un títol de tècnic/a (FP de grau mitjà).
 • Accés mitjançant les proves d’accés (tant a grau mitjà com a superior)

OFERTA FORMATIVA

Els nostres programes de cicles de comerç i màrqueting

Actualment, STUCOM ofereix els següents cicles de formació professional de Comerç i Publicitat i Màrqueting:

CFGM Activitats Comercials

El CFGM d’Activitats Comercials aporta els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de productes i serveis i gestió d’un petit establiment comercial, tot aplicant les normes de qualitat i de seguretat establertes a la legislació vigent. En acabar els estudis, els/les estudiants seran capaços/ces de realitzar tasques de venda, atenció al client i promoció comercial entre d’altres activitats, així com també gestionar un petit establiment comercial. 

CFGS Màrqueting i Publicitat

El CFGS de Màrqueting i Publicitat forma els/les seus/es estudiants en la investigació comercial, la planificació i l’execució d’estratègies de màrqueting i comunicació off i online. En acabar els estudis del cicle, els/les estudiants podran incorporar-se al mercat laboral en qualitat de tècnics/ques superiors especialistes en publicitat i màrqueting, també en l’àmbit digital, com a treballadors/es autònoms/es com en l’equip de treball d’una empresa del sector.

CFGS Comerç Internacional

El CFGS de Comerç Internacional té com a objectiu formar professionals tècnics del sector del comerç internacional. En acabar els estudis, els/les estudiants adquireixen les competències necessàries per dur a terme la gestió de totes les operacions d’importació i d’exportació de productes per a qualsevol tipus d’empresa amb presència als mercats exteriors. 

Sortides professionals

Realitzar algun dels cicles formatius de Comerç i Màrqueting d’STUCOM, concertats i a Barcelona, permet a l’alumnat accedir a un ventall de càrrecs professionals del sector del comerç, la publicitat i el màrqueting, també digital, dins d’empreses públiques o privades de diversos àmbits. Alguns dels perfils professionals per als quals capacita la titulació obtinguda en aquests cicles són:

CFGM Activitats Comercials 

 • Venedor/a tècnic/a. Sales assistant.
 • Representant comercial. Sales representative.
 • Promotor/a de vendes. Sales Promoter.
 • Agent de venda. Sales agent.

CFGM Màrqueting i Publicitat

 • Tècnic/a de Publicitat i Màrqueting Digital/Advertising and Digital Marketing Technician.
 • Product Manager.
 • Social Media Manager.
 • E-commerce Specialist.
 • Marketing Specialist B2C/B2B.

CFGM Comerç Internacional

 • Màrqueting internacional. Technician in International and Digital Marketing.
 • Gestió duanera. Customs Management.
 • Operacions exteriors d’entitats financeres i d’assegurances. Foreign operations of financial and insurance entities.
 • Transport internacional de mercaderies. International freight transport.

POR QUÉ STUCOM

PROJECTE EDUCATIU

Aprenentatge INTEGRAL, CAP, COR i MANS s'uneixen per APRENDRE

 • icon

  El poder de conèixer

  Adquirir informació ens permet comprendre i ser conscients de la realitat a través de l'entesa, la raó i la intel·ligència. El coneixement és fonamental per fer front als canvis del món actual

 • icon

  Inspira l’aprenentatge

  La transformació d'avui dependrà de persones compromeses i motivades per anar més enllà. Passió i curiositat permeten que els/les estudiants aportin solucions vàlides davant de reptes i projectes plantejats. Les emocions i la motivació són claus en l’aprenentatge

 • icon

  Executen i creen

  Adquirir habilitats tècniques és fonamental per assolir l'objectiu final. Posem èmfasi en la pràctica d’allò que hem après, tot assegurant una execució disciplinada i professional que permeti assumir correctament els diferents nivells de responsabilitat implícites a cadascuna de les formacions que desenvolupem


Formació Professional Dual

L’FP professional dual permet adaptar l’horari lectiu per tal que es pugui cursar un cicle formatiu de grau mitjà i desenvolupar una activitat professional en el context empresarial. L’empresa col·laboradora incorpora alumnes com a becaris/es o aprenents per a la seva formació tot participant en activitats productives, d’acord amb un pla prèviament pactat amb el centre docent.

 

Els objectius de l’FP dual a STUCOM són:

 
 • Coordinar la formació i el treball de l'alumnat dels cicles formatius.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels/de les estudiants que cerquen professionalitzar-se en un sector específic.
 • Establir la corresponsabilitat en la formació i el vincle entre el centre de formació cicles de grau mitjà i les empreses.
 • Estimular positivament l’alumnat perquè es formi amb la finalitat d’incorporar-se al mercat laboral amb les competències necessàries.  
 

Per tal de complir els objectius anteriors, l’empresa col·laboradora amb STUCOM instrueix, tutela i avalua l’alumne/a, sempre en contacte amb el centre docent. Alhora, l’estudiant serà alta a la seguretat social i disposarà d’un contracte laboral o una beca de formació remunerada. El temps de dedicació a l’empresa pot arribar a les 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries i dividit entre formació i activitat pràctica. 

Formació Professional Dual Barcelona

Pràctiques en empresa

A més dels objectius plantejats al projecte educatiu, STUCOM persegueix l’objectiu de formar l’alumnat per facilitar la seva inserció al món laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà i compleix el propòsit de complementar el coneixement i les competències adquirides a l’àmbit acadèmic. 

 

Les pràctiques a l'empresa acosten la realitat del món laboral i permeten enfocar el projecte de futur, tot adaptant-lo a les necessitats del mercat de treball. Durant els seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva borsa de treball, en les quals cada estudiant podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur/a professional. 

Pràctiques en l'empresa - Foramció Professional Barcelona

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS