Administració i gestió d'empreses

Administració i Gestió d'Empreses

Formació professional en Administració i Gestió d’Empreses

Els cicles formatius de grau mitjà i superior d’Administració i Gestió d’Empreses, concertats, d’STUCOM comprenen diversos cicles formatius que capaciten per a l’exercici de diferents llocs de treball relacionats amb l’administració fiscal, laboral, comptable i comercial de les empreses públiques, les privades i les institucions.

 

Aquests estudis d’FP en Administració i Gestió d’Empreses, concertats a Barcelona, permeten que els/les estudiants adquireixin les competències professionals necessàries per tal d’executar les tasques pròpies de la professió de la seva elecció dins d’aquest àmbit d’estudis. Tots aquests cicles estan basats en una formació professional teòrica i pràctica que potencia el coneixement específic, per tal de potenciar professionalment els/les estudiants per a tot tipus de feines relacionades amb tasques pròpies de l’àmbit administratiu, empresarial, fiscal, financer i comptable.


A qui està dirigit

El cicle formatiu de grau mitjà i superior d’Administració i Gestió d’Empreses d’STUCOM esta dirigits a estudiants que compleixen els requisits d’accés i desitgen ocupar càrrecs professionals com a auxiliars administratius, tant en el context d’una empresa privada com d’un organisme públic, realitzant totes les tasques de comptabilitat, fiscalitat i gestió de personal, necessàries per al correcte funcionament d’una organització.


Requisits per accedir al cicle d'FP Administració i Gestió d'Empreses

Si vols rebre una formació professional en Administració i Gestió d’Empreses, els requisits que s’exigeixen per dur a terme la matriculació són:

 • Als cicles formatius de grau mitjà: tenir el títol de l’ESO (educació secundària obligatòria) o equivalent.
 • Als cicles formatius de grau superior: una de les següents opcions:
  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir un títol de tècnic/a (FP de grau mitjà).

OFERTA FORMATIVA

Els nostres programes de cicles

CFGS d’Administració i Finances 

Aquest cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, concertat i a Barcelona, dota l’estudiant dels coneixements necessaris per realitzar tasques relacionades amb el sector administratiu i empresarial. En acabar la formació, l’estudiant, tècnic/a superior en Administració i Finances, estarà preparat/da per incorporar-se al mercat laboral, organitzant i executant les operacions de gestió i administració de processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, tot aplicant la normativa i els protocols de gestió de qualitat. 

CFGM de Gestió Administrativa 

El CFGM de Gestió Administrativa concertat proporciona la formació necessària per treballar com a tècnic/a en Gestió Administrativa, de caràcter pràctic i centrat en la realització d’activitats de suport administratiu de l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal. Els estudis permeten que l’alumnat adquireixi les nocions fonamentals d’atenció i satisfacció al client/usuari, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, tot aplicant la normativa vigent i els protocols de qualitat establerts.

PER QUÈ STUCOM

PROJECTE EDUCATIU

Aprenentatge INTEGRAL, CAP, COR i MANS s'uneixen per APRENDRE

 • icon

  El poder de conèixer

  Adquirir informació ens permet comprendre i ser conscients de la realitat a través de l'entesa, la raó i la intel·ligència. El coneixement és fonamental per fer front als canvis del món actual

 • icon

  Inspira l’aprenentatge

  La transformació d'avui dependrà de persones compromeses i motivades per anar més enllà. Passió i curiositat permeten que els/les estudiants aportin solucions vàlides davant de reptes i projectes plantejats. Les emocions i la motivació són claus en l’aprenentatge

 • icon

  Executen i creen

  Adquirir habilitats tècniques és fonamental per assolir l'objectiu final. Posem èmfasi en la pràctica d’allò que hem après, tot assegurant una execució disciplinada i professional que permeti assumir correctament els diferents nivells de responsabilitat implícites a cadascuna de les formacions que desenvolupem


Formació Professional Dual

L’FP professional dual permet adaptar l’horari lectiu per tal que es pugui cursar un cicle formatiu de grau mitjà i desenvolupar una activitat professional en el context empresarial. L’empresa col·laboradora incorpora alumnes com a becaris/es o aprenents per a la seva formació tot participant en activitats productives, d’acord amb un pla prèviament pactat amb el centre docent.

 

Els objectius de l’FP dual a STUCOM són:

 
 • Coordinar la formació i el treball de l'alumnat dels cicles formatius.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels/de les estudiants que cerquen professionalitzar-se en un sector específic.
 • Establir la corresponsabilitat en la formació i el vincle entre el centre de formació cicles de grau mitjà i les empreses.
 • Estimular positivament l’alumnat perquè es formi amb la finalitat d’incorporar-se al mercat laboral amb les competències necessàries.  
 

Per tal de complir els objectius anteriors, l’empresa col·laboradora amb STUCOM instrueix, tutela i avalua l’alumne/a, sempre en contacte amb el centre docent. Alhora, l’estudiant serà alta a la seguretat social i disposarà d’un contracte laboral o una beca de formació remunerada. El temps de dedicació a l’empresa pot arribar a les 40 hores setmanals, amb un màxim de 8 hores diàries i dividit entre formació i activitat pràctica. 

Formació Professional Dual Barcelona

Pràctiques en empresa

A més dels objectius plantejats al projecte educatiu, STUCOM persegueix l’objectiu de formar l’alumnat per facilitar la seva inserció al món laboral. Per això, la formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà i compleix el propòsit de complementar el coneixement i les competències adquirides a l’àmbit acadèmic. 

 

Les pràctiques a l'empresa acosten la realitat del món laboral i permeten enfocar el projecte de futur, tot adaptant-lo a les necessitats del mercat de treball. Durant els seus 50 anys d'experiència, STUCOM ha incorporat més de 800 empreses i institucions col·laboradores a la seva borsa de treball, en les quals cada estudiant podrà desenvolupar les seves habilitats i créixer com a futur/a professional. 

Pràctiques en l'empresa - Foramció Professional Barcelona

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS