STUCOM ofereix un servei d'asesorament en la formació profesional del sistema educatiu

Què és el servei d’assessorament?

És el servei que presta Stucom, a sol·licitud de la  persona interessada, de forma personalitzada, que  consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

 

Què conté aquest informe d’assessorament?

Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:

 • Les recomanacions de la persona assessora.
 • L’itinerari formatiu i professional.
 • El dossier de trajectòria professional.

L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.

 

A qui s’adreça? 

 • A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • A empreses o entitats mitjançant un conveni.

 

Quin cost té el servei d’assessorament?

 • El preu del servei per particulars: és de 60€.
 • El preu del servei per empreses o entitats: s’establirà un conveni amb la titularitat del centre.

 

Oferta de places del nostre centre per família:

 • Sol·licitud del servei d'assessorament: del 9/25/2013 al 10/3/2013 al centre.
 • Publicació llista admesos i places de reserva: el 10/14/2013 a www.stucom.com
 • Presentació documentació i pagament preu públic (4 dies hàbils): del 10/15/2013 al 10/18/2013 al centre
 • Calendari  i convocatòria de les persones: del 10/22/2013 al 12/31/1899 al centre
 

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament. Sol·licitud ( link: https://serveifp.cat/?cc=08032361 )

 •         1r. Cal que l’usuari/usuària disposi d’un correu electrònic per registrar-se.
 •         2n. Rebrà un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.
 •         3r. Accedir a l’aplicació per fer la sol·licitud.
 •         4t. Escollir centre i família. Omplir les dades personals.

 

Calendari:

Família professional

Places

Administració i Gestió

70

Informàtica

140

Electricitat i electrònica

35

 

Criteris d’admissió.

L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà:

 • La data de la sol·licitud al servei.
 • La major edat de la persona.

 

Publicació de les llistes d’ admesos.

La publicació de les llistes ordenades d’ admesos al servei i de places de reserva, es realitzarà el 5 de març.

 

Pagament del servei.

El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’ inici del provés d’assessorament.

 

Presentació de documentació.

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre del 6 al 11 de març del 2013. La documentació necessària és la següent:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.

 

Calendari del servei d’assessorament.

Les sessions d’assessorament començaran a partir del dia 15 de març. La secretaria del centre comunicarà, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, les dates de les diferents sessions per a cada usuari. Aquestes dates es publicaran al taulell d’anuncis del centre.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

 Què és el servei de Reconeixement acadèmic?

Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

A qui s’adreça?

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen  reconèixer els aprenentatges.

És imprescindible l’informe d’assessorament del mateix títol que es vol reconèixer o títol afí per accedir al servei de reconeixement (també serà vàlid l’informe d’assessorament d’una convocatòria Qualifica’t anterior).

 

Oferta de places del nostre centre per unitat formativa:

 

Cicle formatiu

Places de reconeixement

CFGM Gestió administrativa

35

CFGS Administració i Finances

35

CFGS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

35

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

35

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

35

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

35

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 35

 

 

Quin cost té?

18,00€ per Unitat Formativa dels Títols LOE.

 

 

 

 

Què és el servei d’assessorament?
És el servei que presta Stucom, a sol•licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 
Què conté aquest informe d’assessorament?
Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:
a)Les recomanacions de la persona assessora.
b)L’itinerari formatiu i professional.
c)El dossier de trajectòria professional.
 
L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.
 
A qui s’adreça?
 
a)A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
b)A empreses o entitats mitjançant un conveni.
 
Quin cost té el servei d’assessorament?
 
a)El preu del servei per particulars: és de 60€.
b)El preu del servei per empreses o entitats: s’establirà un conveni amb la titularitat del centre.
 
Oferta de places del nostre centre per família:
Família professionalPlaces
Administració i Gestió7
Informàtica27
Electricitat i electrònica7
Com podeu sol•licitar aquest servei?
Cal fer una sol•licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament. Sol•licitud ( link: https://serveifp.cat/?cc=08032361 )
 
1r. Cal que l’usuari/usuària disposi d’un correu electrònic per registrar-se.
2n. Rebrà un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.
3r. Accedir a l’aplicació per fer la sol•licitud.
4t. Escollir centre i família. Omplir les dades personals.
 
Període d’admissió de les sol•licituds pel servei d’assessorament:
Del  19 al 27 de febrer.
 
Criteris d’admissió.
L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà:
a)La data de la sol•licitud al servei.
b)La major edat de la persona.
 
Publicació de les llistes d’ admesos.
La publicació de les llistes ordenades d’ admesos al servei i de places de reserva, es realitzarà el 5 de març.
 
Pagament del servei.
El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’ inici del provés d’assessorament.
 
Presentació de documentació.
Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre del 6 al 11 de març del 2013. La documentació necessària és la següent:
a)Full de sol•licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
b)Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
c)Resguard de pagament del preu establert.
 
 
Calendari del servei d’assessorament.
Les sessions d’assessorament començaran a partir del dia 15 de març. La secretaria del centre comunicarà, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, les dates de les diferents sessions per a cada usuari. Aquestes dates es publicaran al taulell d’anuncis del centre.
En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Què és el servei de Reconeixement acadèmic?
Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 
A qui s’adreça?
Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen  reconèixer els aprenentatges.
És imprescindible l’informe d’assessorament del mateix títol que es vol reconèixer o títol afí per accedir al servei de reconeixement (també serà vàlid l’informe d’assessorament d’una convocatòria Qualifica’t anterior).
 
Oferta de places del nostre centre per unitat formativa:
Cicle formatiuPlaces de reconeixement
CFGM Gestió administrativa7
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes7
CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa10
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web10
CFGS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics7
 
Quin cost té?
18,00€ per Unitat Formativa dels Títols LOE.
 
 
 
Processant la petició. Espera, si us plau!