Què és el projecte Unesco

La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la ciència i la cultura, constituïda al 16 de novembre de 1945) té el mateix objectiu general que es proposen tots els organitmes i agències que formen el Sistema de les Nacions Unides: mantenir la pau i la seguretat entre tots els països. L'objectiu específic es mantenir la pau i la seguretat per mitjà de l'educació, la ciència i la cultura.

Pel que fa a l'educació, la UNESCO a formulat, des de la seva fundació, nombroses recomanacions sobre l'educació per a la comprensió internacional, però malauradament aquestes recomanacions difícilment arriben als seus principals destinataris:les escoles.

Aquesta problemàtica es va convertir en projecte i, a la Conferència General de l'any 1953, es va crear el Pla d'Escoles Associades a la UNESCO (PEA). L'activitat del PEA se centra en aquests dos aspectes:
  • Elaboració i realització de treballs experimentals i programes especials, per tal d'establir nous mètodes, tècniques i material d'ensenyament destinats a l'educació per a la comprensió internacional.

  • Facilitar intercanvis d'informació, correspondència, material didàctic, estudiants i personal docent entre escoles de diferents països.
Actualment la xarxa d'escoles associades està formada per gairabé 4.000 escoles de tots els nivells educatius ( des d'infantil fins a universitari) d'arreu del món. Tots aquest Centres incorporen aquest tres temes a la seva activitat educativa:
  • Pau i Drets Humans

  • Patrimoni i Cultura

  • Medi Ambient

per què aquest projecte Unesco ?
La dinàmica econòmica internacional fa que els països del Tercer Món siguin cada cop més dependents dels països desenvolupats (a nivell tecnològic, financer, comercial, cultural,etc.) i que el seu subdesenvolupament es reprodueixi en formes cada cop més injustes. Una de les conseqüències d'aquest diferencial de renda fa que cada cop sigui més ampli el flux migratori del Sud cap al Nord i, per tant, també superior la multiculturalitat existent en països com el nostre, en especial a les grans urbs com Barcelona.

La situació d'envelliment demogràfic dels països desenvolupats i el descens de la població activa farà necessari en un termini relativament curt que alguns treballs siguin ocupats per immigrants, treballadors vinguts de fora, en les mateixes condicions laborals i legals.

Aquests col.lectius d'immigrants estan patint actualment les conseqüències més negatives de marginació social i la seva integració en l'anomenat Quart Món, amb unes condicions de vida totalment insuportables.

Per tot això és necessari sensibilitzar els joves -a través de la seva educació- que:

El món és de tots i no hi ha drets sobre els territoris i les seves riqueses.

Les fronteres només responen a criteris organitzatius dels Estats però no han de suposar aspectes desintegradors.

Tots els homes i dones tenen els mateixos drets, independentment del lloc on hagin nascut, el color de la seva pell, la cultura a la qual pertanyen o la seva renda per càpita.

La diversitat cultural és un mitjà per enriquir la nostra pròpia cultura.

L'acceptació, la comprensió i el tractament igualitari de qualsevol ésser humà són bàsics a les nostres relacions humanes. 

 

Processant la petició. Espera, si us plau!