Prova accés, Proves Curs d'accés a CFGS Barcelona Online a Distancia Semipresencial

Proves d'accés a CFGS

STUCOM ofereix la posibilitat de fer accés a CFGS ( Curs / Proves d’accés a grau superior ) en tres modalitats :

Requisits per presentar-se a la prova d' accés a CFGS:Des d'un CFGM de la mateixa família

 • 18 anys complerts a 31 de desembre de l'any en qué s'efectua la prova.
 • Tenir el tìtol de Tècnic (CFGM) de la mateixa família que el CFGS, abans de la data d'inscripció.

En general

 • 19 anys, complerts a 31 de desembre de l'any en qué s'efectua la prova

Les proves d’accés es realitzen durant el mes de maig en els centres públics que determina el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La inscripció s'ha de realitzar durant la segona quinzena del mes d’abril. Només hi ha una única convocatòria anualLa prova d' accés a CFGS consta de dues parts:

Part comuna a tots els cicles
 • Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana (comentari de text, exercici de comprensió, exercici d’expressió i exercici de reflexió lingüística, en cada llengua).
 • Segon bloc: Idioma estranger (Anglès, Francès o Alemany ) i Matemàtiques.
Part específicaComprendrà continguts matèries que corresponen a cada cicle formatiu. En cas de poder optar entre diverses matèries, l’aspirant té dret a rebre totes les proves i a lliurar, al final, la prova de la matèria que hagi escollit.Les comissions avaluadores podran entrevistar els aspirants per tal d’apreciar i ponderar altres elements de valoració que ajudin a determinar si tenen la preparació suficient per cursar amb aprofitament el cicle formatiu.Exempcions
 • De la part comuna: En cas que s'hagi superat la Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys (en aquest cas no és necessari acreditar l'experiència laboral).
 • De la part específica:
  • Haver superat la Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys en els estudis universitaris als quals permet accedir el CFGS.
  • Si es pot acreditar un any d'experiència laboral reconeguda oficialment en una categaria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.
  • Si es poden acreditar tres anys d'experiència laboral reconeguda oficialment en el mateix grup professional, si la categoria reconeguda (grup de cotització) és inferior a la que correspon al CFGS que es vol cursar
 • La Direcció General de Formació Professional pot estudiar altres exempcions no contemplades anteriorment.
Processant la petició. Espera, si us plau!