Política de Qüalitat

Els principis bàsics de la Política de Qualitat són els següents:
 • La satisfacció dels clients, el respecte pels altres i la millora contínua integren els valors del Centre.

 • El compliment dels requisits , de pares, alumnes i organismes oficials corresponents, així com els requisits legals i reglamentaris, es converteix en una prioritat del nostre servei.

 • L’atenció al client ha de ser excel.lent, amb efectivitat i eficàcia, basada en el tracte individualitzat i una pedagogia personalitzada en la qual l’alumne sigui el nucli fonamental. A més, ha de contemplar el valor de l’aprenentatge a través del treball en equip com a factor clau en el desenvolupament intel.lectual, tècnic i personal dels alumnes.

 • La realització personal i professional dels nostres docents. Per aquest motiu és objectiu prioritari en la gestió del Centre la formació continuada del professorat.

 • Un estil metodològic flexible que s’adapti als objectius particulars i necessitats formatives de cada moment, programa i situació educativa.

 • Una Direcció que dóna i rep informació, i és accessible als suggeriments i propostes de millora de tot l’equip humà del Centre per afavorir la millora contínua a tots els nivells d’ Stucom Centre d’Estudis.

 • L’acció tutorial, que vetlla tant per la formació acadèmica com per la formació humana dels nostres alumnes.

 • Un model educatiu que combina diferents tècniques de seguiment personalitzat i control de resultats que permeten assegurar el ple desenvolupament de l’alumnat. S’entén l’avaluació com un mitjà imprescindible per garantir la qualitat de formació dels alumnes.

 • Orientació i atenció individualitzada per part dels professors a aquells alumnes que ho necessiten, amb una dedicació complementària fora de l’horari escolar.

 • Activitats extraescolars que vagin més enllà de l’activitat docent, com poden ser les visites culturals, conferències, activitats esportives, intercanvis amb altres països de la Unió Europea (projecte Sòcrates, etc) .

La Direcció es compromet a:

 • Potenciar la sensibilització de tot el personal envers la satisfacció del client a través del compliment dels seus requisits i necessitats, així com els requisits legals i reglamentaris.

 • Proporcionar els recursos necessaris per a la implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat.

 • Establir objectius i indicadors de Qualitat de processos, efectuar-ne el seguiment i revisar-los en els casos necessaris.

 • Potenciar les activitats del Comitè de Qualitat i els equips de millora com a base per a la millora contínua del Sistema.

 • Divulgar la política de qualitat a tot el personal del Centre.

 • Fer un esforç per implantar l’ús i aplicació de les noves tecnologies.

 • Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, operatius i de suport del Centre.
Processant la petició. Espera, si us plau!