Informació de la preinscrició

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant:

 • Sol·licitud electrònica (Opció preferent).
 • Sol·licitud en suport informàtic (per les persones que no puguin fer ús de la sol·licitud electrònica).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona pel mateix tipus d’estudis però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Abans de començar amb la preinscripció s’haurà de preparar la següent Informació/documentació.

 • Certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil de l’alumne si és nascut a l’any 2002 o anteriors o del pare, mare o tutor per alumnes nascuts amb posterioritat a l’any 2002 (si no es disposa de cap d’aquests certificats, es pot sol·licitat l’idCAT Mòbil al següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat disposant de DNI o TIE i Targeta sanitària individual).

 • Número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (IDALU o Identificador RALC) i que es pot obtenir amb l’enllaç Consulta de l'identificador de l'alumne. La direcció del centre on s'han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l'alumne/a.
  • Els alumnes que disposin d’IDALU i un certificat digital dels que s’indiquen anteriorment, optaran per la Sol·licitud electrònica.
  • Els alumnes que no compleixin qualsevol dels dos requisits anteriors hauran de fer servir l’opció Sol·licitud en suport informàtic.
 • Els alumnes que hagin d’optar per la preinscripció en suport informàtic, hauran de disposar del Certificat de notes:
  • Alumnes que accedeixin a estudis per la via de l’ESO. Certificat de nota mitjana de 1er a 3er d’ESO.
  • Alumnes que accedeixin a estudis per la via del Batxillerat o d’un Cicle formatiu. Certificat de nota mitjana dels estudis finalitzats al·legats. En el cas de no disposar del certificat de nota mitjana en el moment de realitzar la preinscripció, podran presentar aquest certificat durant el període de reclamacions.
  • Alumnes que accedeixin a estudis a partir de la superació d’una prova d’accés a Cicles formatius (PAGM o PAGS). Certificat de superació de les proves corresponents.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental.

Consideracions addicionals per fer la preinscripció:

 • Àrea de Influència:
  • Per la preinscripció al Batxillerat al nostre l’àrea d’influència és Barcelona Ciutat.
  • Per la preinscripció a Cicles Formatius no existeix àrea d’influència.
 • Centres adscrits: La condició de centre adscrit únicament aplica a la preinscripció de Batxillerat. En la preinscripció de Cicles Formatius no existeix la consideració de Centre adscrit.

Per iniciar la preinscripció, heu de triar l’opció de sol·licitud que correspongui fent ús d’un dels següents enllaços:

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar, preferentment per correu electrònic, el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (admissions@stucom.com) dins el termini establert per presentar la documentació.

En el cas de que no sigui possible fer arribar la documentació per correu electrònic al centre, es pot portar presencialment sol·licitant una cita prèvia.

Calendari de preinscripció curs 2020-2021
Batxillerat CF Grau Mitjà CF Grau Superior
Presentació de sol·licituds Del 27 de maig al 3 de juny de 2020 Del 2 al 8 de juny del 10 al 17 de juny
Presentació de documentació Fins al 4 de juny de 2020 Fins al 9 de juny de 2020 Fins al 18 de juny de 2020
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 15 de juny de 2020 9 de juliol de 2020 13 de juliol de 2020
Presentació de reclamacions Del 16 al 18 de juny de 2020 Del 10 al 14 de juliol de 2020 Del 14 al 16 de juliol de 2020
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 22 de juny de 2020 15 de juliol de 2020 20 de juliol de 2020
Llista ordenada definitiva 26 de juny de 2020 20 de juliol de 2020 23 de juliol de 2020
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera 7 de juliol de 2020 30 de juliol de 2020 30 de juliol de 2020
Matrícula:
Alumnes preinscrits amb plaça assignada Del 8 al 14 de juliol de 2020 De l'1 al 7 de setembre de 2020 De l'1 al 7 de setembre de 2020
Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre Del 7 al 10 de setembre de 2020

En el supòsit que es detecti alguna errada a la Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, es pot presentar una reclamació enviant un correu electrònic a l’adreça oficial del centre (admissions@stucom.com) fent l’al·legació corresponent i adjuntant la documentació acreditativa adequada.

En el cas de que es vulgui presentar la reclamació presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia.
Us recordem que únicament es podrà accedir al centre amb cita prèvia i s’hauran de respectar les mesures de prevenció sanitàries indicades per les autoritats corresponents:

 • Mantenir la distància de 2 metres entre persones.
 • Ús de mascaretes. En el cas que la persona no porti se li proporcionarà una a l’entrada.
 • Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic independentment de que es portin guants.

Per a qualsevol aclariment, pot contactar amb el centre mitjançant el Tel. 933 015 696 o mitjançant correu electrònic admissions@stucom.com

Processant la petició. Espera, si us plau!