Documentos preinscripción curso 2019-2020

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

 1. Ompliu el formulari de sol·licitud d'inscripció online (full de dades):

  https://www.stucom.com/fulldedades

 2. Una vegada emplenat el formulari rebreu una notificació per correu electrònic amb el full de dades complimentat, en format PDF. Per tal de validar aquestes dades, aquest document s'haurà d'imprimir i haurà d'estar signat pels alumnes, pares, mares o tutors, si s'escau.

 3. A continuació haureu de venir a l'escola el més aviat possible amb la següent documentació:

  • Full de dades. El podeu portar imprès i signat, o bé el podem imprimir a l'escola quan porteu la resta de la documentació.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne (envers i revers a una sola cara).
  • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne.
  • Número de la seguretat social.
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Fotocòpia del compte bancari on aparegui l'IBAN (codi internacional de compte bancari).
  • Títol original (o resguard) dels estudis anteriors, o homologació d'estudis en el cas d'alumnes procedents d'altres països. Data límit de lliurament a l'escola: 21 de setembre.

  Si us matriculeu a un Batxillerat o Grau Mitja:

  • Certificat de qualificació mitjana dels tres primers cursos de la ESO.

  Si us matriculeu a un Grau Superior:

  • Certificat de qualificació mitjana dels estudis amb els què s'accedeix (BATX, CAS, PAGS...)

  Si l'alumne té menys de 18 anys a data de 31 de desembre del 2019, també haureu de presentar:

  • Fotocòpia del llibre de família (pàgina on figura l'alumne).
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) (envers i revers a una sola cara).

OBSERVACIONS

 • En el cas d'alumnes que formin part d'una família nombrosa o monoparental, i vulguin obtenir una bonificació a la quota, hauran d'acreditar la seva condició mitjançant la presentació del títol vigent.

 • La matrícula no es considerarà valida fins que no s'hagi presentat la totalitat de la documentació.

MÉS INFORMACIÓ D'INTERES

 1. Recordem a tots els pares, mares i tutors l'obligatorietat de comunicar al Centre qualsevol situació referent al Quadre Mèdic de l'alumne (malalties, tractaments actuals, contraindicacions, etc.) per tal que l'alumne pugui ser atès adequadament en cas necessari.

 2. Qualsevol canvi de matèries, crèdits o mòduls que vulgui realitzar l'alumne, un cop formalitzada la matrícula, haurà de ser comunicat immediatament a la Secretaria del Centre.

 3. El calendari escolar, amb les activitats i dates més significatives, serà publicat al web de Stucom (https://www.stucom.com) abans del 31 de juliol.

 4. La venda de llibres i material escolar es durà a terme al setembre. A finals de juny trobareu la llista i els preus dels llibres al web de l'escola.

 5. Dates a tenir presents:

  • A partir de gener: Stucom obre el seu període d'informació.

  • Maig: Preinscripció oficial per:

   • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitja (CFGM).
   • Programes de formació i inserció (PFI).
   • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  • Juliol: Període de matriculació i presentació de la documentació restant (si s'escau).

Per a qualsevol dubte relacionat amb el procés d'inscripció i matrícula, us podeu adreçar a la Secretaria de l'escola: admissions@stucom.com

Procesando la petición. ¡Espera, por favor!