Servicio de asesoramiento en la formación profesional del sistema educativo

Què és el servei d’assessorament?

És el servei que presta Stucom, a sol·licitud de la  persona interessada, de forma personalitzada, que  consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

LOGO_Assessorament_okLOGO_Reconeixement
 • Què conté aquest informe d’assessorament?Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:
  • Les recomanacions de la persona assessora.
  • L’itinerari formatiu i professional.
  • El dossier de trajectòria professional.
  L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.   A qui s’adreça? 
  • A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  • A empreses o entitats mitjançant un conveni.
    Quin cost té el servei d’assessorament?
  • El preu del servei per particulars: és de 60€.
  • El preu del servei per empreses o entitats: s’establirà un conveni amb la titularitat del centre.
    Oferta de places del nostre centre per família:
  • Sol·licitud del servei d'assessorament: del 9/25/2013 al 10/3/2013 al centre.
  • Publicació llista admesos i places de reserva: el 10/14/2013 a www.stucom.com
  • Presentació documentació i pagament preu públic (4 dies hàbils): del 10/15/2013 al 10/18/2013 al centre
  • Calendari  i convocatòria de les persones: del 10/22/2013 al 12/31/1899 al centre
  Com podeu sol·licitar aquest servei? Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament. Sol·licitud ( link: https://serveifp.cat/?cc=08032361 )
  •         1r. Cal que l’usuari/usuària disposi d’un correu electrònic per registrar-se.
  •         2n. Rebrà un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.
  •         3r. Accedir a l’aplicació per fer la sol·licitud.
  •         4t. Escollir centre i família. Omplir les dades personals.
    Calendari:  
  Família professional Places
  Administració i Gestió 70
  Informàtica 140
  Electricitat i electrònica 35
    Criteris d’admissió. L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà:
  • La data de la sol·licitud al servei.
  • La major edat de la persona.
    Publicació de les llistes d’ admesos. La publicació de les llistes ordenades d’ admesos al servei i de places de reserva, es realitzarà el 5 de març.   Pagament del servei. El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’ inici del provés d’assessorament.   Presentació de documentació. Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre del 6 al 11 de març del 2013. La documentació necessària és la següent:
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Resguard de pagament del preu establert.
    Calendari del servei d’assessorament. Les sessions d’assessorament començaran a partir del dia 15 de març. La secretaria del centre comunicarà, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, les dates de les diferents sessions per a cada usuari. Aquestes dates es publicaran al taulell d’anuncis del centre. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei. Què és el servei de Reconeixement acadèmic? Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.   A qui s’adreça? Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen  reconèixer els aprenentatges. És imprescindible l’informe d’assessorament del mateix títol que es vol reconèixer o títol afí per accedir al servei de reconeixement (també serà vàlid l’informe d’assessorament d’una convocatòria Qualifica’t anterior).   Oferta de places del nostre centre per unitat formativa:  
  Cicle formatiu Places de reconeixement
  CFGM Gestió administrativa 35
  CFGS Administració i Finances 35
  CFGS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics 35
  CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 35
  CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 35
  CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web 35
  CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 35
      Quin cost té? 18,00€ per Unitat Formativa dels Títols LOE.

Formulario de contacto

*Es obligatorio responder las seguientes casillas:

 
Procesando la petición. ¡Espera, por favor!