/convocatoria_beques_erasmus_17-18_grau_mitja/media/erasmus_img.jpg

CONVOCATÒRIA BEQUES ERASMUS+ PER A ESTADES DE PRÀCTIQUES PER AL CURS 2017-2018 (grau mitjà)

Mobilitats curs 2017-18- K102- GRAU MITJÀ PROJECTES :

2016-1-ES01-KA102-023557-2016-2-ES01-KA102-035095- 2017-1-ES01-KA102-035376

Justificació

STUCOM disposa de la Carta Erasmus d’Educació Superior que permet facilitar a més alumnes d’Stucom de Cicles Formatius de Grau Superior la realització de les pràctiques laborals, subvencionades, a l’estranger. Per una altra banda, se’ns han concedit 3 projectes Erasmus + K102 destinatS als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Aquestes beques contribueixen a la internacionalització dels estudiants alhora que ajuden a completar les hores de FCTs curriculars que l’alumne ha de fer.

Justificació

 • Els projectes K1O2 permetren la mobilitat d'alumnes de STUCOM a : Malta, Regne Unit, França i Països Baixos.
 • Aquest període de mobilitat està subvencionat, el finançament s’executarà sempre que es disposi de la documentació requerida.

Destinataris
Estudiant de CFGM , tindran prioritat els alumnes de grups terminals.

Duració
El període de pràctiques es durà a terme, aproximadament, a partir del mes d’octubre i d’una durada de quatre setmanes. Aquest període equival a 125 hores de FCT’s.

Requeriments

 • Ser estudiant de CFGM de Gestió Administrativa obé CFGM de Sistemes Mircroinformàtics i Xarxes. En aquesta convocatòria tindran prioritat els alumnes de 2n.
 • Ser capaç de comunicar-se en anglès en un entorn laboral, es realitzarà una entrevista personal en anglès, (és desitjable, tot i que no obligatori, presentar qualsevol títol que acrediti un nivell de llengua estrangera igual o superior al B1)
 • Presentar una carta de motivació i de compromís amb les raons ben argumentades de per què s’està interessat en aquesta beca.
 • Presentar el Currículum Vitae amb el model europeu en anglès.
 • Omplir el full de sol·licitud i entregar-lo a coordinació dels projectes internacionals.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Del 6 d’octubre del 2017 al Departament de FCTs Stucom /Departament Erasmus +.
Reunións informativa prèvias: 25-27 septembre 2017

ENTREVISTES: 9-13 OCTUBRE 2017

Procés de sel·lecció

El candidat lliura un sobre amb el seu nom a fora amb la següent documentació:

 • Currículum Vitae: segons model europass.
 • Carta de motivació, es pot utilitzar el mateix full de sol·licitud.
 • Documentació acreditativa del nivell d’anglès, es necessita tenir coneixements bàsics del país on es realitza l'estada.
 • Full de sol·licitud segons model: Procés 15_FCT_Full sol·licitud_ fct estranger. Aquesta sol·licitud, adreçada al director o la directora, ha d’exposar, entre altres aspectes, el motiu de la seva petició i el lloc, En aquest document signat per l’alumne i la família també hi consta l’autorització per poder participar en el procés de selecció.

Qualsevol candidat, independentment de les places vacants, ha d’aconseguir un mínim de 25 punts* per poder optar a la beca. El fet de superar l’entrevista amb un apte, es considera un requisit imprescindible per poder optar a la beca.

*Barem:

 • 20 punts per expedient acadèmic (a partir de la nota mitjana)
 • 10 punts per coneixement de llengua (multiplicarem per dos la nota del mòdul d'anglès - si se n'ha fet al cicle – o els punts obtinguts, si apareixen, en el títol oficial aportat - si se n'ha presentat - i afegirem els punts que calguin segons l'opinió del professorat d'idiomes. Si el títol presentat és més alt del B2, es contemplarà la puntuació màxima. Si no es presenta cap certificat acreditatiu de nivell de llengua, i l’anglès no és obligatori en el cicle en qüestió, s’aprofitarà l’entrevista personal per avaluar el seu nivell.
 • 10 punts per la carta de motivació i el CV tenint en compte actitud, motivació i interès de l’alumne en el cicle formatiu.

Una vegada recollida tota la documentació, i superats els 25 punts, es realitza l’entrevista i, la comissió avaluadora ordenarà els candidats segons la puntuació obtinguda.

Resolució

La resolució sortirà publicada en la pàgina web del centre i als taulons d’anuncis com a màxim el dia 16 d’octubre de 2017.

FULL D’INSCRIPCIÓ FCT’S ESTRANGER-ERASMUS 102-K103 CURS: 2017-2018 - FULL D'INSCRIPCIÓ

Processant la petició. Espera, si us plau!