Convenis en pràctiques

 

L’objectiu del Departament Escola-Empresa és treballar en la recerca de noves formes de col·laboració entre empresa i centre de formació.

Aquest compromís permetrà que els professionals tinguin una formació més competitiva i més d’acord amb les necessitats de les empreses.

Hi ha moltes maneres d’augmentar la col·laboració entre els centres de Formació Professional i les Empreses:

• Transferència de coneixement.

• Formació dels empleats de les empreses.

• Formació d'alumnes en els seus futurs llocs de treball.

• Ús conjunt d'equipaments.

A les empreses que necessitin disposar de futur personal qualificat, a les que fomentin la capacitació dels seus futurs empleats ia les que promoguin la col·laboració entre els centres i els sectors productius.

Són pràctiques no laborals en centres de treball, que realitzen els alumnes de formació professional, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent, l'empresa i l'estudiant.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular i de manera general consisteixen en una estada en l'empresa de 4 hores al dia, ja sigui en horari de matí o de tarda.

• El coneixement del món del treball i l'empresa.

• La possibilitat d'estar en contacte amb la més avançada tecnologia.

• L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.

• L'acostament a la cultura d'empresa.

• L'experiència en el món del laboral com un pas previ a la primera ocupació.

• Iniciar el seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

• Millorar el procés de detecció de talent i de selecció de personal qualificat.

• Col·laborar en la formació de l'alumnat.

• Oferir a l'alumne l'accés a la primera feina.

• Relacionar-se amb els centres de formació professional

• Realitzar les pràctiques no implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Els alumnes disposen d'una assegurança escolar en el moment en què es matriculen, que es complementa durant la seva estança en pràctiques amb una assegurança d'accidents personals i de responsabilitat civil.

ORDRE EDU/416/2007 de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

ORDRE EDC/21/2006 de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

ORDRE ENS/193/2002 de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Més informació

Documentació

Informació per als alumnes:

 • Dades alumne
 • Formació en centres de treball
 • Sol·licitud de l’exempció de pràctiques
 • Certificat empresa exempció de pràctiques
 • Renúncia o ajornament fct

Informació per l'empresa:

 • Dades empresa
 • Informació FCT

Per a la seva superació, serà necessari realitzar una sèrie d'hores de formació en centres de treball, on l'alumne posarà en pràctica els coneixements adquirits en el centre escolar, aprenent així a conèixer i a relacionar-se en el món empresarial.

Duració

La duració de les FCT, varia segons les hores totals del cicle formatiu que cursi l'alumne, sent les hores mínimes de pràctiques en empreses les següents:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:

 • CFGM d’Activitats Comercials: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1650 hores lectives i 350 hores de formació en Centres de Treball.
 • CFGM de Gestió Administrativa: 1.650 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.300 hores lectives i 350 hores de formació en Centres de Treball.
 • CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en Centres de Treball.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:

 • CFGS Màrqueting i Publicitat: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en Centres de Treball.
 • CFGS de Vendes i Espais Comercials: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en Centres de Treball.
 • CFGS d’Administració i Finances: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 hores de Formació en centres de treball.
 • CFGS de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 de formació en centres de treball.
 • CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.683 hores lectives i 317 de formació en centres de treball.
 • CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.683 hores lectives i 317 de formació en centres de treball.
 • CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.683 hores lectives i 317 de formació en centres de treball.

Assignació de les pràctiques

Abans de presentar l’alumne a l’entitat a on realitzarà les seves pràctiques, el centre serà l’encarregat de:

 • Conèixer i estudiar el cas particular de cada alumne, les seves motivacions, les seves característiques personals, experiència, etc.
 • Recollida d’empreses interessades en formar a alumnes del perfil idoni.
 • Juntament amb el tutor i els professors del cicle es designa a cada alumne l’empresa més adequada segons sigui el seu nivell de coneixements, trets de personalitat, actituds, etc., tenint en comte la proximitat del seu domicili.
 • L’alumne realitza una “entrevista” amb aquesta entitat per conèixer-se mútuament i establir el seu pla de pràctiques, activitats que realitzarà, horari que seguirà, …
 • El centro formalitzarà el Conveni de Col·laboració, document administratiu que serveix per a acreditar les pràctiques del alumne.

Seguiment de la Formació en Centres de Treball

Cada alumne te assignat dos tutors:

 • Tutor de la Empresa:

  Persona encarregada de formar i valorar l’alumne.

 • Tutor de Pràctiques:

  Professor del centre encarregat de fer el seguiment i valorar l’evolució de les pràctiques, mitjançant entrevistes personals amb l’alumne i visites a l’empresa durant el període de formació pràctica.

  D’aquesta forma el tutor realitza un informe del alumne, coneixent el grau de aprenentatge de la professió i del món empresarial, i així poder avaluar la Formació en Centres de Treball.

Avaluació

L’avaluació de les FCT consisteix en:

 • Valorar les actituds mostrades per l’alumne durant aproximadament la meitat de las hores obligatòries.
 • Un cop finalitzat el crèdit s’avaluen les funcions realitzades i es donarà una qualificació global de la Formació en Centres de Treball.

La normativa vigent contempla només APTE o NO APTE en l’avaluació final del crèdit.

Característiques generals

 • Horari

  L’alumne podrà realitzar un màxim de 4 hores diàries de forma simultània amb les hores lectives del cicle (si l`alumne va a classe els matins farà les pràctiques per la tarda, i al inrevés).

  Amb caràcter general, seguirà el calendari escolar, es a dir, s’exclouen els dissabtes, diumenges, vacances de Nadal, Setmana Santa, estiu i dies de festa entre setmana.

 • Assegurança

  Quan l’alumne es matricula al cicle, el centre li dona d’alta a l’assegurança escolar, incloent les classes teòriques amb les pràctiques.

 • Anul·lació del conveni

  En qualsevol moment de vigència del conveni de col·laboració, aquest pot ser anul·lat per qualsevol de las parts que intervenen (centre, empresa, alumne i Generalitat de Catalunya).

Processant la petició. Espera, si us plau!