CFGS Cicle Formatiu de Grau Superior Sistemes Telecomunicacions i Informàtics Barcelona Online a Distancia Semipresencial

CFGS Sistemes de Telecomunicacions i informàtics

Durada 2.000 hores (distribuïdes en dos cursos acadèmics): 1.650 hores lectives i 350 de formació en centres de treball. Objectiu Desenvolupar, implantar, mantenir i resoldre incidències a:

 • sistemes informàtics (hardware y software)
 • sistemes de transmissió i re cepció de veu, dades i vídeo
 • infraestructures comuns de telecomunicacions (ICT)
 • circuits electrònics analògics i digitals

Accés Poden accedir al CFGS,DIRECTA amb:

Titulació Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics. Certificacions FIRST, CCNA-Exploration. Mòduls

 • Mòdul professional 1: configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions UF 1: ICT per a senyals de radiodifusió sonora i televisió. UF 2: ICT per a serveis de telefonia i banda ampla.
 • Mòdul 2: sistemes informàtics i xarxes locals. UF1: Selecció i configuració d’equips informàtics. UF2: Configuració de  serveis generals i funcions específiques en el sistema informàtic. UF3: Configuració d’infraestructures de xarxes de veu i dades amb cablatge estructurat. UF4: xarxes d’àrea local (LAN) i xarxes sense fil  (WLAN). Disseny i configuració. UF5: Posada en marxa i manteniment de sistemes informàtics  i xarxes de dades.
 • Mòdul professional 3: tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions. UF 1:     Replanteig d’infraestructures de sistemes de telecomunicació. UF 2:     Muntatge i manteniment de conjunts de captació i distribució de senyals de ràdio i TV. UF 3:    Muntatge i manteniment d’infraestructures d’accés al servei de telefonia i de xarxes de banda ampla.
 • Mòdul professional 4: sistemes de producció audiovisual. UF 1:     Muntatge d’instal•lacions de so. UF 2:     Muntatge d’instal•lacions d’imatge. UF 3:    Manteniment d’instal•lacions d’imatge i so.
 • Mòdul professional 5: sistemes de radiocomunicacions. UF 1:     Sistemes de transmissió per a Radio i Televisió. UF 2:     Muntatge i manteniment de sistemes de ràdio i TV.
 • Mòdul professional 6: gestió de projectes d’instal•lacions de telecomunicacions UF1: Plànols i esquemes d’instal•lacions de telecomunicacions. UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions.
 • Mòdul professional 7: sistemes de telefonia fixa i mòbil UF1: Sistemes de telefonia fixa. UF2: Sistemes de telefonia mòbil i radiocomunicacions. UF3: Sistemes de telefonia en xarxes IP.
 • Mòdul professional 8: elements de sistemes de telecomunicacions UF 1:     Caracterització dels sistemes i senyals de telecomunicacions. UF 2:     Elements de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió. UF 3:    Mesures de senyals. 40 hores
 • Mòdul professional 9: xarxes telemàtiques. UF 1:     Protocols d’àrea estesa i configuració d’encaminadors. UF 2:     Protocols i configuració de dispositius d’àrea local i de seguretat. UF 3:    Manteniment i verificació de Sistemes Telemàtics.
 • Mòdul professional 10: sistemes integrats i llar digital. UF 1:     Comunicacions, seguretat i control de l’entorn. UF 2:     Accés interactiu i emmagatzematge a continguts multimèdia.
 • Mòdul professional 11: fonaments de programació UF1: Programació estructurada. UF2: Disseny modular.
 • Mòdul professional 12: formació i orientació laboral UF 1: Incorporació al treball. UF 2: Prevenció de riscos laborals.
 • Mòdul professional 13: empresa i iniciativa emprenedora UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Mòdul Professional 14: projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics. UF1: projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
 • Mòdul professional 15: formació en centres de treball UF 1: formació en centres de treball

 

Processant la petició. Espera, si us plau!