Administració de Sistemes Informàtics Ciclos Formativos de Grado Superior, Ciclo Formativo, Cicles Formatius de Grau Superior CFGS Barcelona Online Semipresencial a Distancia

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa

Durada 2.000 hores (distribuïdes en dos cursos acadèmics): 1.683 hores lectives i 317 de formació en centres de treball. Objectiu Capacitar l’alumne en la implantació, explotació i manteniment dels sistemes informàtics en els quals es basa la gestió i l’administració de l’empresa. Accés Poden accedir al CFGS,DIRECTA amb:

Titulació Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics. Mòduls  

 • Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius UF1:  Instal•lació, configuració i explotació del sistema informàtic UF2:  Gestió de la informació i de recursos en una xarxa UF3:  Implantació de programari específic. UF4:  Seguretat, rendiment i recursos
 • Mòdul 2: Gestió de bases de dades UF1. Introducció a les bases de dades . UF2. Llenguatges SQL : DML i DDL . UF3.Assegurament de la informació .
 • Mòdul 3: Programació bàsica UF1. Programació estructurada. UF2. Disseny modular. UF3. Fonaments de gestió de fitxers.
 • Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació UF1. Programació amb XML UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML UF3. Sistemes de gestió empresarial.
 • Mòdul 5: Fonaments de maquinari UF1. Arquitectura de sistemes. UF2. Instal•lació, configuració i recuperació de programari. UF3. Implantació i manteniment de CPD.
 • Mòdul 6: Administració sistemes operatius UF1: Administració avançada de sistemes operatius. UF2:Automatització de tasques i llenguatges de guions.
 • Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes UF1. Introducció a les xarxes. UF2. Administració de dispositius de xarxa. UF3. Administració avançada de xarxes.
 • Mòdul 8: Serveis de xarxa i Internet UF1. Serveis de noms i configuració automàtica. UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers. UF3. Correu electrònic i missatgeria. UF4. Serveis d’àudio I vídeo.
 • Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web UF1.Llenguatges de guions de servidor . UF2.Implantació de gestors de continguts .
 • Mòdul 10: Administració de bases de dades UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental . UF2.  Instal•lació i ajustament de SGBD corporatiu .
 • Mòdul 11:  Seguretat i alta disponibilitat UF1. Seguretat física, lògica i legislació. UF2. Seguretat activa i accés remot. UF3. Tallafocs i servidors intermediaris. UF4. Alta disponibilitat: 24 hores
 • Mòdul 12 : Formació i orientació laboral UF 1: incorporació al treball . UF 2: prevenció de riscos laborals .
 • Mòdul 13 : Empresa i iniciativa emprenedora UF 1: empresa i iniciativa emprenedora.
 • Mòdul 14: Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa UF1. Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Mòdul 15: Formació en centres de treball
Processant la petició. Espera, si us plau!