Certificat de Professionalitat

 

Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral.

Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

S'obtenen a través de la certificació de les unitats de competència que el Certificat porti associades. Aquest Certificat d'Unitats de Competència es pot obtenir:

  • Superant tots els mòduls formatius de la Formació Professional per a l'Ocupació que integren el certificat de professionalitat.
  • Superant una part dels mòduls professionals del Cicle Formatiu que correspongui en la Formació Professional Inicial i que portin implícits aquestes Unitats de Competència.
  • Seguint els procediments establerts per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (Programa Acredita't).
  • Seguint els procediments establerts per a l'avaluació i Reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (Serveis d'Assessorament i Reconeixement).

Tota aquesta formació, tant la emmarcada en la FPE com en la PFI pot realitzar-se en la modalitat presencial o a distància i en ambdues, es contempla l'obligatorietat de les "pràctiques en empresa".

Processant la petició. Espera, si us plau!