Batxillerats Batxillerat Humanitats Tecnologic Barcelona Bachillerato a Distancia Online Semipresencial

Batxillerat

El Batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys. El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. STUCOM ofereix les següents modalitats de Batxillerats: El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca*. A més, l’alumnat té assignades hores de tutoria. Accés
 • Títol de graduat d’ESO
 • Tenir superats els estudis de 1r cicle experimental (14-16 anys) d’ensenyament secundari. Ordre 4 de maig de 1987 (DOGC Nº 854)
 • Haver superat un mòdul professional de nivell 2
 • Títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau)
 • Haver superat els 3 cursos comuns d’Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963
 • Haver superat 2n de BUP (màxim dues assignatures pendents)
 • Títol de Tècnic (Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)). En aquest cas els alumnes tenen dret a convalidació de matèries de Batxillerat
Titulació que s'obté: Títol de Batxillerat   Sortides:
 • CFGS
 • Universitat amb PAAU
  *Treball de recerca   El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Aquest treball:
 • És una petita investigació.
 • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar.
 • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
 • Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball (seguiment), l'informe escrit i la presentació oral.
  Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.  
Processant la petició. Espera, si us plau!