Batxillerat - Treball de recerca

DECRET 142/2008, de 15 de juliol

“El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb vista a la investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb l’orientació del professorat. Això implica tant la realització d’activitats de laboratori o de camp com activitats de documentació bibliogràfica.

L’objectiu del treball és que l’alumnat posi en marxa determinats procediments, i que ho faci en àmbits de recerca que poden ser diferents d’aquells on els va adquirir, aprofundint sobre algun tema d’interès que estigui al seu abast. D’aquesta manera, l’alumnat es prepara per adaptar-se a situacions semblants de la vida acadèmica o professional posterior, en les quals hagi d’aplicar diferents procediments, fer transferència de coneixements d’un camp a un altre i mostrar capacitat per organitzar-se i planificar la feina de manera autònoma. “

“El treball de recerca pot emmarcar-se dins l’àmbit d’una matèria o pot ser interdisciplinari o transversal, de manera que permeti a l’alumnat adquirir una visió integrada de les diferents àrees del saber.”

El Treball de Recerca està dirigit per un professor/a (tutor/a del Treball de Recerca) i representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat. Es presenta per escrit i oralment. S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball (el seguiment) , l'informe escrit (la memòria) i la presentació oral.

1 2 3


Els lliuraments de les tasques segueixen els següents termines:

A 1r de batxillerat:

Febrer: Elecció del tema/ Abril: 1r lliurament / Maig: 2n lliurament / Juny: 3r lliurament

A 2n de Batxillerat:

Octubre: 4t lliurament / Desembre: 5è lliurament / Gener: 6è lliurament i final / Presentació oral

La nota final de Treball de recerca s’obté a partir de:

40% nota de seguiment (20% a 1r Bat i 20% a 2n Bat)
30% nota del informe (memòria)
30% nota de l’exposició oral.

Treballs de recerca

Reproducció assistida

Viatjant a travès de la moda

 

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!