Batxillerat - El nostre projecte

batxillerat-3

El nostre projecte

  

ACCIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial és un element clau en el procés de formació de l’alumne, els objectius principals de la qual són:

  • Ajudar l’alumne en l’orientació personal, escolar, acadèmica i professional.
  • Contribuir al desenvolupament integral de la persona per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomía.

L’acció tutorial es realitza a diferents nivells: sessions de tutoria en el grup a 1r de batxillerat (una hora a la setmana), tutories individualitzades amb cadascun dels alumnes i reunions periòdiques amb els pares.

4


SISTEMA D'AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació dels continguts a Batxillerat vénen determinats per la següent ponderació:

1er de Batxillerat: 90% Conceptes i procediments i 10% d’actitud.

2n de Batxillerat: 90% Conceptes i procediments i 10% d’actitud.

A principi de curs, el professorat entrega als alumnes un “Syllabus”, document on queda constància, entre d’altres aspectes, del sistema d’avaluació de la matèria. Aquest document és un resum de la programació i també està a la disposició de l’alumne en el campus virtual.

El primer dia de classe i en determinades matèries, el professorat efectuarà una avaluació de la formació dels alumnes a través de les proves d’avaluació inicial, variables segons les matèries.

En el cas de 1r de Batxillerat, es realitzen tres avaluacions: novembre, febrer i maig i una avaluació global al mes de juny, en la qual es porten a terme les Proves Globals d’Aptitud:

Tots els alumnes han de fer la Prova Global d’Aptitud de 7 matèries:

  • Les 4 matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Anglès i Filosofia.
  • Les 3 matèries de modalitat corresponents.

A més a més, els alumnes han de fer la Prova Global d’Aptitud d’aquelles matèries de les quals tinguin alguna avaluació suspesa.

5


COMPETENCIA LINGÜÍSTICA I EXPRESSIÓ ESCRITA

Per tal de millorar les competències en l’àmbit de la comunicació escrita, en finalitzar la Junta de la 1a avaluació, el claustre de professors podrà recomanar un Pla de reforç a aquells alumnes que ho necessitin.


 

Formulari de contacte

*És obligatori respondre les següents caselles:

Processant la petició. Espera, si us plau!