Cicle Formatiu de Grau Superior de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Per què estudiar el CFGS de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics?

Podràs exercir la teva activitat laboral fonamentalment en el sector de l’electricitat i informàtic per desenvolupar funcions de Tècnic en definició, anàlisi i desenvolupament de projectes de sistemes de telecomunicació i informàtiques. 

 • Titulació: Tècnic/a Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
 • ObjectiuL’alumne serà capaç de desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 de formació en centres de treball.

MP1: Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions

(Documentació tècnica i normativa ICT, eina de disseny 2D per a plànols i infraestructures)

 • UF1: ICT per a senyals de radiodifusió sonora i televisió
 • UF2: ICT per a serveis de telefonia i banda ampla

MP2: Sistemes informàtics i xarxes locals

(Hardware i sistemes operatius, Cisco Certified Network Associate primer mòdul)

 • UF1: Selecció i configuració d’equips informàtics
 • UF2: Configuració de  serveis generals i funcions específiques en el sistema informàtic
 • UF3: Configuració d’infraestructures de xarxes de veu i dades amb cablatge estructurat
 • UF4: Xarxes d’àrea local (LAN) i xarxes sense fil  (WLAN). Disseny i configuració
 • UF5: Posada en marxa i manteniment de sistemes informàtics  i xarxes de dades

MP3: Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions

(Instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicacions)

 • UF1: Replanteig d’infraestructures de sistemes de telecomunicació
 • UF2: Muntatge i manteniment de conjunts de captació i distribució de senyals de ràdio i TV
 • UF3: Muntatge i manteniment d’infraestructures d’accés al servei de telefonia i de xarxes de banda ampla

MP4: Sistemes de producció audiovisual

(Eines de disseny, edició i producció d’àudio i imatge 3D)

 • UF1: Muntatge d’instal·lacions de so
 • UF2: Muntatge d’instal·lacions d’imatge
 • UF3: Manteniment d’instal·lacions d’imatge i so

MP5: Sistemes de radiocomunicacions

(Senyals, sistemes emissor i receptor, xarxes sense fils)

 • UF1: Sistemes de transmissió per a Radio i Televisió
 • UF2: Muntatge i manteniment de sistemes de ràdio i TV

MP6: Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions

(Eines de desenvolupament d’aplicacions web per a smartphones i PC)

 • UF1: Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions
 • UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions

MP7: Sistemes de telefonia fixa i mòbil

 • UF1: Sistemes de telefonia fixa
 • UF2: Sistemes de telefonia mòbil i radiocomunicacions
 • UF3: Sistemes de telefonia en xarxes IP

MP8: Elements de sistemes de telecomunicacions

(Senyals, sistemes emissor i receptor, medis de propagació, circuits analògics i instrumentació electrònica)

 • UF1: Caracterització dels sistemes i senyals de telecomunicacions
 • UF2: Elements de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió bifilar i fibra òptica
 • UF3: Mesures de senyals.

MP9: Xarxes telemàtiques

(Cisco Certified Network Associate tres mòduls restants)

 • UF1: Protocols d’àrea estesa i configuració d’encaminadors
 • UF2: Protocols i configuració de dispositius d’àrea local i de seguretat
 • UF3: Manteniment i verificació de Sistemes Telemàtics.

MP10: Sistemes integrats i llar digital

(Protocols domòtics, circuits digitals, placa Arduino)

 • UF1: Comunicacions, seguretat i control de l’entorn
 • UF2: Accés interactiu i emmagatzematge a continguts multimèdia

MP11: Fonaments de programació

(Java)

 • UF1: Programació estructurada
 • UF2: Disseny modular

MP12: Formació i orientació laboral

 • UF1: Incorporació al treball
 • UF2: Prevenció de riscos laborals

MP13: Empresa i iniciativa emprenedora

MP14: Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics

MP15: Formació en centres de treball

MP16: Anglès

 • UF1: Primer curs
 • UF2: Segon curs
 • Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges edificis.
 • Especialista en instal·lació, integració i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació.
 • Cap d’obra en instal·lacions de telecomunicacions.
 • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, verificació i control d’equips de sistemes de radi i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual.
 • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de radiodifusió.
 • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió.
 • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.
 • Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços.
 • Especialista en integració, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes informàtics.
 • Desenvolupador de contingut multimèdia amb eines d’edició i producció digitals.
 • Programador Junior Java i d’aplicacions webs multiplataforma.
 • Tècnic de laboratori electrònic.

Amb aquest títol s’obté la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic/a superior o especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat.
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Haver superat el Curs específic per a l’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PAGS). Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Projecte destacat de Telecomunicacions

CUB LED 5X5X5: L’objectiu final és realitzar un cub format per 125 leds controlats per la placa Arduino.

Altres projectes destacats

 • Casa Domòtica
 • Implementació de drone
 • Impressora 3D

Sol·licita informació

Nom (requerit)

Cognoms (requerit)

E-mail (requerit)

Telèfon (requerit)

Comentari