Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials

Per què estudiar Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials?

Et permetrà accedir, en la teva especialitat, a la Universitat amb una preparació per superar les PAU o accedir al mercat laboral.

 • Titulació: Títol de Batxillerat.
 • Objectiu: Preparar l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris.
 • Durada: 2 anys acadèmics.

El curriculum s’organitza en:

PRIMER DE BATXILLERAT:
MATÈRIES COMUNES:

Obligatòries per a tots els alumnes.

 • Llengua catalana i Literatura I
 • Llengua castellana i Literatura I
 • Llengua estrangera (Anglès) I
 • Filosofia
 • Educació física
 • Tutoria
 • Treball de recerca
MATÈRIES DE MODALITAT:

En el cas d’aquesta modalitat l’alumne/a pot escollir un dels següents itineraris:

Opció M

 • Llatí I
 • Història contemporània
 • Literatura Universal
Opció N
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
 • Economia de l’empresa I
 • Història contemporània

Opció O

 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
 • Història contemporània
 • Literatura Universal
MATÈRIES OPTATIVES:

D’elecció voluntària i que completa la formació de l’alumne/a.  STUCOM ofereix les següents matèries optatives:

 • Anglès comercial
  La matèria d’anglès comercial és un curs específic de nivell intermedi que ajuda els alumnes a adquirir el vocabulari i les destreses propis del món laboral. A més, els dóna pràctica gramatical en contextos de negocis. En els casos d’alumnes de nivell avançat, aquest curs també els ajuda a preparar l’examen ESOL BEC Preliminary, reconegut internacionalment.
 • Alemany
  La matèria d’Alemany com a segona llengua estrangera proporciona a l’estudiant de Batxillerat uns coneixements de la llengua equivalents al nivell A1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Així doncs, si l’alumne treballa les quatre destreses lingüístiques (expressió i comprensió oral; expressió i comprensió escrita), en acabar el curs podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, frases bàsiques i podrà interactuar de manera senzilla. No cal tenir coneixements previs de la llengua.
 • Informàtica aplicada
  Ofimàtica i tractament de la imatge. Introducció a la programació en dispositius mòbils i a la robótica.
 • Disseny assistit per ordinador i 3D
  Matèria molt pràctica que permet l’aprenentatge d’una sèrie d’aplicacions associades amb el tractament digital de la imatge, la maquetació i l’animació en 2D i 3D. Aplicacions relacionades: Gimp, Scribus.
 • Economia
  És una matèria que presenta un doble enfocament. Per una banda, introdueix els alumnes en el coneixement dels conceptes més essencials de l’economia (‘oferta’, ‘demanda’, ‘inflació’, ‘producció’, ‘eficiència econòmica’, ‘productivitat’, ‘PIB’, ‘Renda Nacional’, etc.). Per altra banda, i com a valor afegit, té com a objectiu l’anàlisi de l’origen de la crisi econòmica tant a nivell mundial com a nivell espanyol i català.
 • Anglès (FIRST CERTIFICATE)
  Poden cursar aquesta matèria els alumnes que tinguin el nivell d’anglès adequat per a aquesta formació. Al final de curs, al mes de juny, els alumnes es poden presentar als exàmens oficials que tenen lloc al nostre centre.
 • Psicologia
  És una matèria que combina la teoria amb la pràctica, acostant els alumnes al coneixement dels trets característics de la psicologia, les seves finalitats, mètodes de treball i camps d’aplicació i la descripció dels models de funcionament dels principals processos psicològics. Entre d’altres, els temes que es tracten són: les bases fisiològiques de la conducta humana, l’aprenentatge, la memòria, la intel·ligència, la motivació, la psicologia social, la personalitat, els trastorns emocionals i de conducta i les teràpies psicològiques.
SEGON DE BATXILLERAT:
MATÈRIES COMUNES:

Obligatòries per a tots els alumnes:

 • Llengua catalana i Literatura II
 • Llengua castellana i Literatura II
 • Llengua estrangera (Anglès) II
 • Història de la filosofia
 • Història d’Espanya
MATÈRIES DE MODALITAT:

En el cas d’aquesta modalitat l’alumne/a pot escollir un dels següents itineraris:

Opció M

 • Llatí II
 • Geografia
 • Història de l’art
 • Literatura catalana
Opció N
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
 • Economia de l’empresa II
 • Geografia
 • Literatura catalana
Opció O
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
 • Geografia
 • Història de l’art
 • Literatura catalana
Opció P
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
 • Economia de l’empresa II
 • Geografia
 • Història de l’art
MATÈRIES OPTATIVES
 • Comentario de texto
L’organització curricular de 2n de batxillerat per al curs 2016-2017 està pendent de confirmació per l’Administració.
 • Títol de graduat en ESO
 • Títol de Tècnic Auxiliar (FP 1r Grau)
 • Haver superat 2n de BUP
 • Títol de Tècnic (Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)). En aquest cas els alumnes tenen dret a convalidació d’algunes matèries de Batxillerat: matèries optatives i Treball de Recerca.

Sol·licita informació

Nom (requerit)

Cognoms (requerit)

E-mail (requerit)

Telèfon (requerit)

Comentari